Privacyverklaring

Privacyverklaring van www.karnemelkplaats.nl

De Karnemelkplaats hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze Privacy Verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De Karnemelkplaats houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
-          Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Verklaring;
-          Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
-          Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
-          Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
-          Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
-          Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als De Karnemelkplaats zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit via onderstaande contact gegevens:
De Karnemelkplaats
Ter attentie van: W. de Wild
Voorweg 1
1759NX, Callantsoog
E-mail: info@karnemelkplaats.nl      Telefoon: 0682-584878 

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens: Persoonsgegevens van onze gasten worden door De Karnemelkplaats verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
-          Het communiceren over uw reservering
-          Het verwerken van uw reservering in ons reserveringssysteem
-          Het versturen van reservering, betaling en annuleringsbevestigingen
-          Het verwerken van uw reservering in onze ( financiële ) administratie.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De Karnemelkplaats de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-          Voornaam;
-          Tussenvoegsel;
-          Achternaam;
-          Telefoonnummer;
-          E-mailadres.

Verstrekking aan derden:
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
-          Het verzorgen van de (financiële) administratie;
-          Hosting van e-mail

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU:
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Cookies of vergelijkbare technieken:
De website www.karnemelkplaats.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken anders dan die van Google Analytics.

Google Analytics:
De Karnemelkplaats maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. De Karnemelkplaats doet dit om te kunnen zien hoe de website wordt gebruikt. Google Analytics levert overzichtelijke rapportages over het gebruik van onze website. Google Analytics genereert informatie over uw gebruik van onze website door een zogenoemde cookie te plaatsen op uw computer. De Karnemelkplaats heeft met Google Inc. een verwerkersovereenkomst gesloten. De informatie die Google Analytics voor ons verzamelt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd en is niet persoonlijk herleidbaar. De Karnemelkplaats heeft Google Inc. geen toestemming gegeven deze informatie te delen met eigen commerciële afdelingen of deze te verschaffen aan derden, tenzij Google Inc. daartoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google Inc. verwerken. Op dit laatste heeft De Karnemelkplaats helaas geen invloed.

Minderjarigen:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@karnemelkplaats.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Bewaartermijn:
De Karnemelkplaats bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist en niet langer als 7 jaar.

Beveiliging:
De karnemelkplaats neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@karnemelkplaats.nl

Rechten omtrent uw gegevens:
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten:
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen:
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens:
De Karnemelkplaats
Voorweg 1
1759NX, Callantsoog E-mail: info@karnemelkplaats.nl      
Telefoon: 0682-584878 


Genoten van een gastvrij verblijf.

Een warm welkom met een persoonlijke rondleiding door de eigenaar over het terrein. Een kijkje genomen in de nieuwe Tiny Houses met mooie keuken en veranda, fantastische plek! Eén weiland doorwandelen en je staat op het strand.
Volgend jaar zijn we weer van de partij!

Veronique Oldenzael